NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ PART 2

Loại câu đa dạng

  • Câu hỏi có từ để hỏi (-WH questions) – Có thể chiếm đến 50% số lượng câu Part 2

Nhóm 1: What, How, Why.

Nhóm 2: Where, When, Who…

  • Câu hỏi Yes/No (Y/N questions) – Khoảng 30% số câu Part 2.

20% số câu còn lại là các mẫu câu – câu hỏi:

  • Câu trần thuật (Statement)
  • Câu hỏi đuôi (Tag questions)
  • Câu hỏi lựa chọn (Choice)
  • Câu hỏi lồng vào câu/ câu hỏi khác (Embedded questions)

Lựa chọn trả lời chính xác cũng có thể là một câu hỏi khác.

NHỮNG ĐIỂM CẦN BIẾT VỀ CÁC LOẠI “CÂU HỎI”

Câu hỏi có từ để hỏi (-WH questions)

NHÓM 1 (HOW – WHY – WHAT)
Đây là nhóm câu hỏi khó nhằn nếu không nghe và nắm rõ nghĩa câu hỏi, các lựa chọn trả lời. Lựa chọn trả lời phụ thuộc ngữ cảnh, ngữ nghĩa câu hỏi.

  • HOW: Thường được sử dụng để hỏi “Như thế nào?” về cách thức, phương pháp, nhận xét, ý kiến….

Kết hợp với các tính từ: many, long, often, much, far… để hỏi. Khi đó, lựa chọn trả lời phù hợp thường trực tiếp hoặc gián tiếp nhắc đến các con số.

Kết hợp với các tính từ: many, long, often, much, far… để hỏi. Khi đó, lựa chọn trả lời phù hợp thường trực tiếp hoặc gián tiếp nhắc đến các con số.

Ví dụ phân tích

CÂU HỎI – HOW

How much does it cost to park here?

(A) Go straight and turn left.

(B) Yes, in front of the gate.

(C) Four dollars per hour.

[DỊCH] Đậu xe ở đây tốn bao nhiêu vậy?

(A) Đi thẳng và rẽ trái. – chỉ dẫn đường đi. Liên hệ về cách thức câu hỏi HOW.

(B) Chính xác, ở trước cái cổng. – chỉ dẫn về vị trí. Nếu chỉ nghe từ “park” (đậu xe) thì lựa chọn này sẽ dễ dàng đánh lạc hướng.

(C) 4 đô la cho mỗi giờ.

Đáp án chính xác C. Lưu ý lựa chọn trả lời sai A, B có liên kết logic về mặt ngữ nghĩa với từ trong câu hỏi.